6 มิถุนายน 2562 ปภ.เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 10 จังหวัด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/83217

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 10 จังหวัด รวม 36 อำเภอ 153 ตำบล 1,216 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.ได้จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ รวมถึงวางแผนบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูฝนทิ้งช่วง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 10 จังหวัด รวม 36 อำเภอ 153 ตำบล 1,216 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ อำเภอเมืองพิษณุโลก รวม 11 ตำบล 80 หมู่บ้าน อุตรดิตถ์ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอท่าปลา รวม 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน พิจิตร ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอสากเหล็ก รวม 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน เชียงราย ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอป่าแดด อำเภอเชียงแสน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่สาย อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล และอำเภอดอยหลวง รวม 63 ตำบล 561 หมู่บ้าน และสุโขทัย ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภสวรรคโลก อำเภอศรีนคร และอำเภอ ศรีสัชนาลัย รวม 18 ตำบล 142 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รวม 16 ตำบล 126 หมู่บ้าน นครราชสีมา ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสูงเนิน และอำเภอพระทองคำ รวม 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน และมหาสารคาม ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวาปีปทุม และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวม 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 2 จังหวัด ได้แก่ ตราด ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเมืองตรา รวม 23 ตำบล 154 หมู่บ้าน และชลบุรี ประกาศเขตฯ (ภัยแล้ง) ในอำเภอเกาะสีชัง รวม 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปภ.ได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อม แก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าครอบคลุมทุกด้าน ทั้งการจัดชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลสถานการณ์น้ำ ข้อมูลแหล่งน้ำและประมาณการใช้น้ำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยแยกเป็นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีแหล่งน้ำ ควบคู่กับการปรับปรุงบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำให้ใช้การได้เพียงพอ พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชนทราบ ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง